Interessante stage: Sporen van 3 Oktober

Stageopdracht ‘Sporen van Drie Oktober’
Wil jij onderzoek doen naar de geschiedenis van Drie Oktober, het Leids Ontzet?
Dan hebben we voor jou een interessante stagemogelijkheid!


‘Sporen van Drie Oktober’ Hutspot, haring en wi􀆩ebrood. Tot ver buiten Leiden is het verhaal van Leids Ontzet bekend.
Een verhaal dat zich afspeelt in de opstand tegen het Spaanse gezag. Leiden speelde in deze strijd een cruciale rol. Niet voor niets werd gezegd: Leiden ontzet, Holland gered. Het ontzet wordt nog steeds jaarlijks gevierd als de bevrijding van Leiden, maar de belegeringen en gevechtshandelingen hadden ook grote en langdurige gevolgen voor de regio. Kloosters en kerken werden afgebroken, dorpen en boerderijen in brand gestoken. Boeren hadden nog jarenlang minder opbrengsten omdat hun land onder water was gezet om de Geuzenvloot toegang te geven tot de belegerde stad. In 2024 is het 450 jaar geleden dat de Geuzen op 3 oktober de belegerde stad wisten te ontze
􀆩en. Dit jubileum is aanleiding voor het project ‘Sporen van Drie Oktober’, waarin het bekende verhaal van ‘3 oktober’ op verschillende, nieuwe manieren wordt verteld: in beeld, met geluid en op papier.


Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
- vijfdelige documentaireserie
- boek (bundeling van Leidsch Dagbladart
ikelen, uit te geven bij Walburg Pers)
- Kroniek in Leidsch Dagblad ‘Vandaag 450 jaar geleden’
- Podcast
- route-app (op
tioneel)
Voor dit project zijn twee stageplaatsen beschikbaar: één voor een BA/MA-student archeologie, één voor een BA/MA-student geschiedenis.
Opdrachtgever: Leiden Kennisstad, het samenwerkingsverband van gemeente Leiden en Universiteit Leiden, samen met drie andere kennispartners. Het stagecontract ga je aan met gemeente Leiden.

 

Periode: in overleg, maar liefst zo snel mogelijk
Omvang: totaal 280 uur (aantal dagen per week in overleg)
Vergoeding: €400 per maand obv 36 uur
Voertaal: NL
Faculteit/opleiding
- FGW/ Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden
- FdA/ archeologie van de Universiteit Leiden
Begeleiding/contactpersonen
- vanuit opdrachtgever: mr. Lara Ummels
- vanuit geschiedenis: prof. dr. Ariadne Schmidt: a.schmidt@hum.leidenuniv.nl
- vanuit archeologie: dr. Richard Jansen / dr. Roos van Oosten: r.jansen@arch.leidenuniv.nl
- inhoudelijk: archeoloog en journalist Ruurd Kok
Doel van het project is het geïnteresseerde publiek op een laagdrempelige manier informa
􀆟e te bieden over plekken en gebeurtenissen tijdens beleg en ontzet van Leiden.
De wens is zowel gebruik te maken van historische als van archeologische bronnen en die in hun onderlinge samenhang te inventariseren, analyseren en presenteren.
Meer specifiek kunnen per discipline de volgende vragen worden gesteld:
Geschiedenis
- Welke aanvullende informa
􀆟e is in literatuur en bronnen te vinden over de in de Korte Kroniek (Leids Jaarboekje 1974) vermeldde gebeurtenissen?
- Kunnen de ‘gaten’ in de Korte Kroniek worden aangevuld op basis van literatuur- en
bronnenonderzoek?
- Is de locatie van de (nieuwe) gebeurtenissen op een (historische) kaart aan te geven?
- Welke historische beelden (schilderijen, prenten) kunnen gekoppeld worden aan de (nieuwe)
gebeurtenissen in de kroniek?
Archeologie
- Welke sporen en vondsten van regulier archeologisch onderzoek in Leiden en omgeving kunnen worden gekoppeld aan gebeurtenissen
tijdens beleg en ontzet van Leiden? (zie Korte Kroniek; denk ook aan DANS E-depot) )
- Welke vondsten uit collec
􀆟es van amateurarcheologen en metaaldetectorzoekers kunnen worden gekoppeld aan gebeurtenissen tijdens beleg en ontzet van Leiden? (denk onder andere aan Archisen PAN).
- Welke resultaten en inzichten hee
ft archeologisch onderzoek in Alkmaar en Haarlem opgeleverd over het beleg en ontzet van die steden?
- Op welke locaties zijn nog sporen te verwachten van de verdwenen schansen rond Leiden? Zie ook: h
􀆩ps://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/Beleg_van_Leiden/index.html
Suggest
ies over andere/aanvullende vragen zijn welkom.

 

Resultaten
Resultaten worden bij voorkeur online gepresenteerd op een speciale projectpagina op de websitevan de 3 October Vereeniging.
De te leveren resultaten zijn a
fhankelijk van de te onderzoeken vragen (zie hierboven):
- een aangevulde, online Kroniek van gebeurtenissen in de Leidse regio
􀆟jdens beleg en ontzet van Leiden
- een online kaart (storymap) met locaties van gebeurtenissen in de Leidse regio
􀆟jdens beleg en ontzet van Leiden
- een online kaart (storymap) met vondsten en sporen van gebeurtenissen in de Leidse regio
tijdens beleg en ontzet van Leiden
- een op loca
tie geordende database met historische beelden (schilderijen, prenten) van
gebeurtenissen in de Leidse regio
tijdens beleg en ontzet van Leiden, inclusief correcte
beschrijving en bronvermelding
- (bouwstenen voor) dagelijkse berichten over gebeurtenissen in de Leidse regio tijdens beleg en ontzet van Leiden, t.b.v. reeks in Leidsch Dagblad
- een overzicht van geraadpleegde bronnen (correcte bronverwijzingen, inclusief port
folio met digitale documenten)
Opdrachtgever staat open voor suggest
ies over vorm en opzet van de te presenteren resultaten.
Werkzaamheden
- Literatuur- en bronnenonderzoek
- Raadplegen van deskundigen
- Verzamelen documentatie
- Presenteren resultaten (vorm in overleg met opdrachtgever)
Interesse? Neem dan vóór 15 september 2023 contact op met een van de twee hierboven genoemde contactpersonen.